شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(39.10%) 323
Damage
(30.02%) 248
Flank
(19.97%) 165
Support
(10.89%) 90
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 826