شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.22%) 625
Damage
(51.92%) 1460
Flank
(15.82%) 445
Support
(10.02%) 282
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2812