شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.55%) 654
Damage
(51.17%) 1484
Flank
(16.27%) 472
Support
(10%) 290
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2900