شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.39%) 640
Damage
(51.43%) 1470
Flank
(16.16%) 462
Support
(10.00%) 286
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2858