شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(39.81%) 305
Damage
(30.15%) 231
Flank
(19.45%) 149
Support
(10.57%) 81
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 766